Tin mới
Thư viện Ảnh
select


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 1,818
  • Tất cả: 162,882
Kế hoạch Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2022

 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỈNH NAM ĐỊNH                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Số: 18 /GBLV-VN                                                                                                                                                        Nam Định, ngày 02 tháng 06 năm 2022

 

                                                                                                                                  KẾ HOẠCH

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2022

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 345-CV/BTGTU về việc Hưởng ứng Giải báo chí Búa liềm vàng toàn quốc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2022 như sau:

1. Mục đích:

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

2. Yêu cầu:

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội. Phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

II. NỘI DUNG (trọng tâm)

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

          - Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng dự giải:

- Về tác giả: Tất cả cán bộ hội viên  có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí.

2. Thời gian tác phẩm dự giải

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01-11-2021 đến 31-10-2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2022 (theo dấu bưu điện).

IV. BAN CHỈ ĐẠO CỦA HỘI VHNT TỈNH:

- Đc Nguyễn Công Thành - Chủ tịch Hội VHNT : Trưởng ban

- Đc Vũ Xuân Dương - Phó Chủ tịch Hội VHNT – TBT TC Văn Nhân Phó trưởng ban.

Các đc Ủy viên BCĐ:

- Đ/c Trần Văn Lợi  UV Thường trực

- Đ/c: Phạm Thị Hồng Loan UV Thường vụ

 - Đ/c Mai Tiến Nghị . Trưởng BM Văn xuôi

- Đ/c Phạm Ngọc Quang. Trưởng BM Thơ

- Đ/c Kiều Khắc Dư .Trưởng BM Âm & Múa

- Đ/c Đinh Duy Quang. Trưởng BM Nhiếp ảnh

- Đ/c Bùi Thị  Thanh Hằng. Trưởng BM Sân khấu.

- Đ/c Trần Văn Thăng . Trưởng BM Mỹ thuật

- Đ/c Trần Xuân Tuyết. Phó Trưởng BM NCPB

V. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng giải thưởng:

Về tác phẩm: Có 1 giải Đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 có một số giải: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Về giải tập thể: Có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

Về Nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 1 nhà báo (nếu có).

Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).

Về giải tập thể: Có 15 giải xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

Về Nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 1 nhà báo.

Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh 1 hoặc một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải.

2. Giá trị giải thưởng: (Theo thể lệ Giải của Trung ương)

3. Hình thức khen thưởng

Giải Đặc biệt: 300.000.000đ

Giải A: 100.000.000đ

Giải B: 75.000.000đ

Giải C: 50.000.000đ

Giải Khuyến khích: 30.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài: 50.000.000đ

Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 8 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 10.000.000,0đ.

Giải tập thể Xuất sắc: 50.000.000đ

Tiền thưởng Nhà báo tiêu biểu: 50.000.000đ

Quà tặng nhân vật tiêu biểu: 10.000.000đ

Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000đ

3. Hình thức khen thưởng

+ Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

+ Đối với Nhà báo tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

+ Đối với nhân vật tiêu biểu: Trao quà tặng kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng

+ Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

+ Đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phát động tới toàn thể cán bộ hội viên các chuyện ngành của Hội hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII. Kết quả hưởng ứng Giải là một trong những tiêu chuẩn thi đua năm 2022 của Hội VHNT tỉnh.

         

Nơi nhận:                                                                                                                               T/M BCH HỘI VHNTTỈNH

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (để báo cáo)                                                                                                  CHỦ TỊCH    

- Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Các đ/c trong BCH Hội.

- Đăng trên Trang thông tin điện tử của Hội VHNT tỉnh.                                                         Nguyễn Công Thành

-Lưu Vp Hội

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                              

                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

   

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH NAM ĐỊNH

          Địa chỉ:  171 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định
          Điện thoại: (0228) 3849430 - Email: vannghenamdinh18@gmail.com
          Website: http://hoivhnt.namdinh.gov.vn
  Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 04/GP-STTTT ngày 19/12/2018
          Chịu trách nhiệm xuất bản: Thạc sỹ Nguyễn Công Thành - Chủ tịch Hội