Nam Định đang phấn đấu giai đoạn 2016-2020 thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh hơn 3 tỷ USD, đầu tư từ các nguồn vốn trong nước đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng.