Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tại Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023

Kính thưa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa các cụ, các vị và các đồng chí,

 Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích cao chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 và biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các vị đại biểu khách quý, các cụ, các vị và các đồng chí lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa các cụ, các vị và các đồng chí,

Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, tạo thành một truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Đối với mỗi người dân Việt Nam, yêu nước, nhân nghĩa đã trở thành một tình cảm tự nhiên. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

Trải qua 93 năm hình thành và phát triển, MTTQ Việt Nam đã không ngừng được củng cố, lớn mạnh và ngày càng có vai trò quan trọng với nhiều hoạt động đổi mới, phong phú, thiết thực. MTTQ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thưa toàn thể Hội nghị,

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW, ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Nam Định luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện.

Thông qua việc tổ chức Ngày hội, những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc, quê hương, đất nước được giữ gìn; đã khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; nâng cao vai trò của MTTQ các cấp trong tập hợp đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Ngày hội đã trở thành một đợt sinh hoạt xã hội rộng rãi, dần trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống gắn kết cộng đồng dân cư. Ngày hội cũng là diễn đàn dân chủ hằng năm để các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể gắn bó mật thiết với Nhân dân; là dịp để biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở khu dân cư; phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương; đến nay, tỉnh Nam Định đã xây dựng được 190/204 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 685 khu dân cư kiểu mẫu.

Trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh luôn là nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai tổ chức Ngày hội đạt hiệu quả cao. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày hội phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương. Qua đó tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân ngày càng vững mạnh, là “cầu nối” giữa đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước... góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa các đồng chí,

Trong những kết quả chỉ đạo, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” luôn có những đóng góp hết sức quan trọng của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, các bác, các đồng chí - những người làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở; nhất là các cụ, các vị và các đồng chí đang có mặt trong Hội nghị biểu dương ngày hôm nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu tổ chức trọng thể Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm ghi nhận, khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ - những người làm công tác Mặt trận, các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh những năm qua.

Có thể khẳng định mỗi điển hình tiên tiến là một tấm gương “người tốt, việc tốt”, là một câu chuyện đầy cảm động về hình ảnh người cán bộ Mặt trận thầm lặng, trực tiếp đến từng gia đình, gặp từng cá nhân để vận động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh …

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn những kết quả, thành tích mà Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua; xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tích nổi bật của 107 điển hình tiên tiến được biểu dương trong Hội nghị ngày hôm nay.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa các cụ, các vị và các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại như trong Báo cáo đã nêu, cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu. Đây là những vấn đề mà chúng ta phải tập trung khắc phục trong thời gian tới. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh ngày nay, sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới, thực hiện CNH - HÐH đất nước, hội nhập quốc tế; để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là phấn đấu đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, tôi tin tưởng và mong muốn MTTQ các cấp trong tỉnh, các đồng chí cán bộ MTTQ, các chức sắc, chức việc tôn giáo, Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nỗ lực tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:  

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Hai là, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, ý thức trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực tự cường, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ba là, Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội theo hướng phần Lễ tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực; phần Hội phải tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm thật sự là Ngày hội của toàn dân, qua đó thu hút ngày càng đông đảo Nhân dân ở các địa bàn dân cư tham gia. Quan tâm tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ trao tặng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh. Thông qua Ngày hội, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc để phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và phát triển quê hương.

Bốn là, Thông qua Ngày hội phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Chú trọng việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của Trung ương, của Tỉnh triển khai trên địa bàn; thực hiện thành công Đề án sáp nhập xã, phường, thị trấn.

Năm là, MTTQ các cấp trong tỉnh cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Tôi tin tưởng rằng sau Hội nghị này, công tác Mặt trận của tỉnh tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tốt hơn vai trò của MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận và cán bộ làm công tác Mặt trận cùng hiệp lực, quyết tâm, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã về dự, chỉ đạo, động viên, chúc mừng Hội nghị và đã luôn quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả trong thời gian qua. Kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định trong thời gian tới.

Một lần nữa, kính chúc đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các vị đại biểu khách quý, các cụ, các vị và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công mới.

Xin trân trọng cảm ơn./.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Nguồn: bao nam dinh

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH NAM ĐỊNH

          Địa chỉ:  171 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định
          Điện thoại: (0228) 3849430 - Email: vannghenamdinh18@gmail.com
          Website: http://hoivhnt.namdinh.gov.vn
  Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 04/GP-STTTT ngày 19/12/2018
          Chịu trách nhiệm xuất bản: NSƯT. Nhạc sĩ Kiều Khắc Dư - Chủ tịch Hội