English    |   Liên hệ
Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
203/UBND-VP6 30/07/2020 Công văn V/v đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020
Lượt xem: 326
Tải về 7
3280/TB-CT 22/07/2020 Thông báo Giảm 30% số thuế thu nhập doanh ngiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Lượt xem: 429
Tải về 8
1991/CT-TTHT 07/05/2020 Công văn V/v phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoản nợ tiền thuế,xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN
Lượt xem: 551
Tải về 16
15/2020/QĐ-UBND 07/05/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 về việc Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình....
Lượt xem: 445
Tải về 17
51/UBND-VP2 29/04/2020 Công văn V/v triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 583
Tải về 79
49/UBND-VP6 12/03/2020 Công văn V/v đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động kho bạc nhà nước đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 365
Tải về 7
791/CT-TTHT 05/03/2020 Thông báo V/v tổ chức "Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2019"
Lượt xem: 387
Tải về 1
2667/QĐ-UBND 29/11/2019 Quyết định Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh Nam Định
Lượt xem: 402
Tải về 8
09/CT-UBND 24/10/2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 24/10/2019 về việc tập trung thực hiện một số giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
Lượt xem: 360
Tải về 10
50/TB-UBND 08/04/2019 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quỹ I/2019
Lượt xem: 561
Tải về 11
115/KH-UBND 25/12/2018 Kế hoạch thực hiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
Lượt xem: 562
Tải về 15
17/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết đoán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2017
Lượt xem: 645
Tải về 24
230/UBND-VP6 27/08/2018 Công văn số 230/UBND-VP6 ngày 27/8/2018 v/v đẩy mạnh các biện pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018
Lượt xem: 577
Tải về 8
19/2018/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý
Lượt xem: 571
Tải về 14
1033/CT-TTHT 13/03/2018 Công văn v/v phối hợp tuyên truyền Tổ chức "Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2017"
Lượt xem: 673
Tải về 2
564/QĐ-UBND 16/03/2018 Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Lượt xem: 769
Tải về 21
18/KH-UBND 02/02/2018 Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định có khó khăn về tài chính năm 2018
Lượt xem: 516
Tải về 6
2899/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018
Lượt xem: 597
Tải về 17
2898/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016
Lượt xem: 620
Tải về 9
795/UBND-VP5 13/11/2017 Công văn số 795/UBND-VP5 ngày 13/11/2017 v/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
Lượt xem: 528
Tải về 11
12