English    |   Liên hệ
image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/QC-UBND-UBMTTQ 05/10/2020 Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh trong công tác, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về phòng chống tham nhũng
Lượt xem: 431
Tải về 4
94/BCĐ 13/07/2020 Phân công nhiệm vụ Các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 369
Tải về 9
04/CTr-UBND 16/03/2017 Chương trình hành động số 04/CTr-UBND ngày 16/3/2017
Lượt xem: 560
Tải về 2
02/CTr-UBND 28/02/2017 Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 28/02/2017 về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ
Lượt xem: 613
Tải về 2
220/TB-UBND 24/11/2016 Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định
Lượt xem: 599
Tải về 3
NA 12/09/2012 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm "750 năm Thiên Trường - Nam Định". Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Quyết định công nhận thành phố Nam Định là đô thị loại I.
Lượt xem: 509
Tải về 0
80/ĐA-HĐND 30/07/2013 Đề án số 80/ĐA-HĐND tỉnh Nam Định ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 572
Tải về 0
01/CTr-UBND 26/08/2014 Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 22/8/2014 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo duch và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Lượt xem: 670
Tải về 1
24/SVHTTDL-PNVVH 26/02/2015 Công văn số 24/SVHTTDL-PNVVH ngày 15/01/2015 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch về việc thông báo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" và xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"
Lượt xem: 566
Tải về 0
07/PC-BCĐ 21/03/2013 Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ hợp tác phát triển CNTT giữa UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 597
Tải về 0
80/ĐA-HĐND 01/07/2013 Đề án số 80/ĐA-HĐND tỉnh Nam Định ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 612
Tải về 4
07/PC-BCĐ 19/03/2013 Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ hợp tác phát triển CNTT giữa UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 568
Tải về 0
DC-UBND 27/04/2012 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm "750 năm Thiên Trường - Nam Định". Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Quyết định công nhận thành phố Nam Định là đô thị loại I.
Lượt xem: 470
Tải về 0